Palvelut

Metsänuudistaminen ja taimet
 • Metsätaimet + kuljetus
 • Maanmuokkaus
 • Istutus
 • Kylvö
 • Heinäntorjunta
Metsäsuunnittelu ja tila-arviot
 • Metsäsuunnittelu
 • Tila-arviot esim. sukupolvenvaihdosta tai myyntiä varten
 • Arviot vakuutuskorvauksia varten
Metsänlannoitus
 • Boorilannoitus
 • Tuhkalannoitus
 • Kivennäismaan kasvulannoitus
 • Lannoitussuunnitelmat
Taimikonhoito
 • Varhaisperkaus
 • Taimikonharvennus
 • Ennakkoraivaus
 • Uudisalanraivaus
 • Kemera-tuki
Asiantuntijapalvelut
 • Kemera-tuen haku

 • Metsänkäyttöilmoitukset

 • Puukaupan avustaminen

Anna suostumus metsään.fi tietojen käyttöön tai tarkasteluun alla olevasta linkistä 

(linkki vie metsäkeskuksen sivuille) 

Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä